تغییر سبک زندگی ماشینی با «خیابان ورزش»

[unable to retrieve full-text content]

کم تحرکی در شهر ها سبب شده است تا استرس و فشار های زندگی ماشینی بر زندگی فردی و شهرنشینی شهروندان اثرات نامطلوب داشته باشد. تشویق شهروندان آن هم با محوریت خانواده به ورزش و تفریحات سالم می تواند ضمن ایجاد تندرستی جسمی و فکری از بار فشار های شهرنشینی بکاهد.