روزملیِ مبارزه با استکبار جهانی ودانش آموزانی که از مبارزه ی هم سالان خود بی خبرند!!

اکثردانش آموزانِ مدارس دخترانه رشت از علت نام گذاری ۱۳ آبان، به عنوان روز دانش آموز، اطلاعی ندارند ونمی دانند که هم سن وسالانشان در این روز با شهادت خود علیه استکبار مبارزه کردند.

به گزارش پرنیان گیل ؛ انقلاب اسلامی ازآغاز پیدایش، با جبهه ای درمقابل خود، مبارزه کرده و می کند، بنا به مضمونِ فرمایشِ امام راحل(ره) جنگِ حق وباطل، ازابتدای خلقت آدم ظهور کرده وتا انتهای دنیا ادامه دارد. جبهه حق، ابتدا به ساکن صلح طلب است وبا کسی دعوا ندارد و این جبهه ی باطل است که موجودیت خود را درازبین رفتنِ کاملِ حق و مبارزه پی درپی با آن می بیند، واین امر به درستی از سویِ سپاهیان باطل، درک شده است که جبهه ی حق را ضدِ موجودیت خود می یابند وسپاهیان حق، فقط به خدا سر فرود می آورند؛ و این دلیلِ جنگ تمام نشدنی باطل با حق است، جنگی درتمامِ ابعاد، که فقط جنگیدن جبهه حق، به معنای واقعیِ خود و درتمامی ابعاد، راه مقابله با آن است و بس؛
جبهه ی بینابین این دو، معنی ندارد، قدرت وقوتِ دشمنیِ جبهه باطل، جایی برای رفتارِ پراز تردیدِ سپاهیانِ مقابل، باقی نمی گذارد. این، شروعِ دفاع حق درمقابلِ باطل نیست بلکه حق به محضِ پیدایش، کرنش درمقابلِ فقط خدا را درتمامی ابعاد، سرمشقِ مسیرِ زندگی خود می داند وناگزیر به دفاع وبه تعبیرِ صحیح تر، جنگ با باطل است. آیات پرشمار جهاد درقرآن و واجب شدن آن و دستور به ثابت قدمی درجهاد، می تواند دلیلی برایِ اثباتِ این جنگ تمام نشدنی باشد.
اگر جهان بینیِ سپاهیانِ جبهه حق، دچار اشتباه و اختلال شود و جبهه باطل را با خوش بینی، قابلِ تغییر، دارای ابعاد مثبت و معتدل بدانند، اما جبهه ی باطل از رذالت و خوی استکباریِ خویش، هرگز برنمی گردد ودرآن ثابت قدم است، این موضوعی است که شاید حکایتِ امروز رفتارِ یک سطحِ خاص از دیپلماسیِ این دوجبهه باشد.
به لحاظ روانشناسی، گاهی درکِ رذالت مستکبران ازسویِ مومنان مشکل است، آنجایی که آیه ای از قرآن می فرماید: «مومنان از پیامبر سوال می کنند، آیا خدا کافران را تا ابد در جهنم نگه می دارد؟» با وجودِ عذاب هایِ بسیار شدیدِ جهنم، اما خدا پاسخ می فرماید «اگر آنها را دوباره به دنیا بازگردانیم همان کارهای گذشته را انجام می دهند». سخت بودنِ مستکبران درمقابلِ حق خواهیِ جبهه حق، آنها را به جنگ علیه ین جبهه وا می دارد.
۱۳ آبان زورملیِ مبارزه با استکبار جهانی، از این رو که نمادِ این مبارزه ی تمام نشدنی است، شاید از ۲۲ بهمن که نمادِ پیروزی بر مستکبران است و با شیرینیِ مزه پیروزی، معنایِ جنگ تمام نشدنی را درخود جای نمی دهد، مهم تر باشد. در۱۳ آبان سال ۴۳ امام خمینی، به دلیل اعتراض به لایحه کاپیتولاسیون توسط نیروهای شاه دستگیرو به ترکیه تبعید شدند، در۱۳ آبان ۵۷ تعدادی از دانش آموزان با تعطیلیِ مدارس به جمع تظاهرات کنندگان پیوستند و به خاک وخون کشیده شدند و در۱۳ آبان ۵۸، لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام تسخیر شد؛ این ها فقط بخشی از تاریخ مبارزه سپاهیان حق درمقابلِ باطل درطول سال های ۴۳ تا ۵۸ است و این مبارزه ادامه دارد.
متاسفانه شرکتِ مردم درراهپیماییِ ۱۳ آبان، علی رغمِ پرشوری، درمقایسه با دیگرراهپیمایی ها، کمرنگ است، برخی ازمردم این روز را مختصِ دانش آموزان می دانند و اما دانش آموزان نیز، از دلیلِ اصلیِ نام گذاریِ این روز، به نام خودشان که یکی از مناسبت های ۱۳ آبان است، بی خبرند.
بعضی اوقات درفضای جامعه این برداشت زمزمه می شود که اولیای مدرسه، دانش آموزان را با اجبار به راهپیمایی ۱۳ آبان می آورند، و خود بچه ها تمایلی برای شرکت درراهپیمایی ندارند، این موضوع می تواند دستاویزی برای برخی ها و رسانه های ضد انقلاب باشد، که نشان دهند، نوجوانان و جوانان از شرکت در راهپیمایی ها وسردادنِ شعارهایی علیه نظام استکبار خسته شده اند وبه زور به راهپیمایی می آیند.
خبرنگارِپرنیان گیل دربین دانش آموزان رفت و با حدود ۷۰ نفر از دانش آموزانِ مدارس دخترانه دهخدا، شهید مطهری، فجر و چند مدرسه دیگر، طی گفتگویِ کوتاهی، درمورد وجود اختیار یا اجبار ازسوی مدرسه، برای شرکت در راهپیماییِ ۱۳ آبان، و دلیل نام گذاری ۱۳ آبان به نام روز دانش آموز، پرسید که تقریبا همگیِ این دانش آموزان با شور و اشتیاق و قاطعیت پاسخ دادند، ما خودمان دوست داریم به راهپیمایی بیاییم و هیچ اجباری درکار نیست، حتی برای برخی از این دانش آموزان، طرحِ این سوال واز این که کسی فکر کند آنها به اجبار در راهپیمایی شرکت کرده اند، چندان خوشایند نبود.
برخی ازآنها درپاسخ با قاطعیت اظهارکردند: کسی نمی تواند ما را به اجبار به راهپیمایی بیاورد وخودمان دوست داریم به راهپیمایی بیائیم.
بعضی نیز با تاکید براینکه ما خودمان با اختیارِ خود به راهپیمایی آمده ایم، گفتند: برخی ازبچه هایِ مدرسه، دوست نداشتند، به راهپیمایی بیایند که اصلا امروز به مدرسه نیامده اند، که علتش هم این است که پیاده روی را دوست ندارند ودلیل دیگری که نشان دهد، هدفِ سیاسیِ این راهپیمایی وشعارهای آن را نمی پسندند، وجود ندارد، و اولیای مدرسه اجباری نکرده اند که ما شرکت کنیم.
یکی از دانش آموزان در پاسخ به این پرسش که آیا شما را اولیای مدرسه به اجبار به راهپیمایی آوردند؟ ابراز کرد: من برای هواخوری به راهپیمایی آمده ام و بخاطر مدرسه نیامدم وما اجباری نداریم.
یک دانش آموز دیگر نیز گفت: من برای اینکه امروز امتحان داشتیم، دوست داشتم ما را به راهپیمایی بیاورند، اما سوایِ موضوعِ امتحان، خودم دوست دارم در راهپیمایی شرکت کنم.
گروه های چند نفره ای از دانش آموزان تاکید کردند: اجباری از سوی اولیای مدرسه برای ما نبود و ما راهپیمایی در روزی که متعلق به ماست را دوست داریم.
یکی از دانش آموزان به اولین شرکتِ خود در راهپیمایی ۱۳ آبان اشاره کرد و افزود: امسال دوستانم از من خواستند که در راهپیمایی شرکت کنم و دوست داشتم همراه بچه ها باشم.
گروه دیگری از این دانش آموزان درپاسخ به این پرسش که به اجبارآمده اید؟ گفتند: درست است که ما از سوی مدرسه به این راهپیمایی می آئیم، اما این به معنی وجود اجبار نیست وما خود شرکت در راهپیمایی ۱۳ آبان را دوست داریم.
سوال دیگر خبرنگار ما از دانش آموزان، حکایت ازکم کاری هایِ آموزش و پرورش و والدین، برای اطلاع رسانیِ دقیق درباره تاریخ کشور دارد. تاریخی که دانستن آن می تواند، عزت نفس نوجوانان را تقویت کند و پشتوانه ی فرهنگی برای ارائه الگو، درمبارزه با استکبار باشد.
متاسفانه اکثر این دانش آموزان از علت نام گذاری ۱۳ آبان، به عنوان روز دانش آموز، اطلاعی نداشتند.همه آنها، فقط از یکی از مناسبت های ۱۳ آبان مطلع بودند ودرپاسخ به اینکه چرا ۱۳ آبان روز دانش آموز نام گذاری شده است، بیان کردند: این روز، لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان و دانش آموزان تسخیر شد، به همین دلیل روز دانش آموز نام گذاری شده است!!
دو تن از دانش آموزان با بیان اینکه ما فقط می دانیم علت نام گذاریِ روز دانش آموز به تسخیر لانه جاسوسی بازنمی گردد، گفتند: ما با استفاده از اینترنت، پاسخ شما را پیدا کرده ایم!!
آنان افزودند: گروهی از دانش آموزان در سال ۵۷، علیه رژیم شاه قیام کردند وشهید شدند، درحالیکه تسخیر لانه جاسوسی مربوط به سال ۵۸ است.
تنها یکی از دانش آموزان بدون کمک از اینترنت، با آگاهیِ کامل، دلیل نام گذاریِ روز دانش آموز را تظاهراتِ تعدادِ زیادی از دانش آموزان علیه رژیم شاه و شهادت آنان توسط نیروهای شاه، عنوان کرد و افزود: این اتفاق درسال ۵۷ افتاده است اما لانه جاسوسی درسال ۵۸ تسخیر شد.
طنز تلخ این تلنگر که دانش آموزانِ ایرانی نمی دانند چرا یک روز درسال، به نامشان شده است، اجرای ناکام سند ۲۰۳۰ را یادآوری می کند؛ آنجایی که در ذهنِ خود، خدا را شاکر می شویم، به ظاهر جلویِ اجرای این سند گرفته شده، اما می بینیم که بچه ها از شهادتِ هم سن وسال های خود درگذشته ی این مرز وبوم، اطلاعی ندارند، با حیرت برای این اتفاق، دلیل دیگری می تراشیم وبا خود می گوییم اگر جلوی اجرای آن سند گرفته نمی شد، چه برسرمان می آمد!!……
آسیه سهرابی پور
انتهای پیام/

Let’s block ads! (Why?)